فول فایل

فول فایل

بانک کامل پایان نامه مقاله تحقیق کارآموزی کارورزی طرح توجیهی کار آفرینی پروژه با پشتیبانی کامل. اگر موضوعی را پیدا نکردید حتما از طریق تلگرام سفارش دهید این سایت با بیش از 3850 فایل آماده به چاپ به فروش می رسد تماس در تلگرام 09357668326

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 49
  • بازدید دیروز : 1434
  • بازدید کل : 1388528

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ ۸ ص

چكيده جريان غير ماندگار ، جرياني است كه خصوصيات سيال در هر نقطه آن با زمان تغيير كند. معروف ترين و مخرب ترين حالت جريان غير ماندگار در لوله ها ، چكش آبي (Water Hammer) است. چكش آبي يا ضربه قوچ ، نوعي جريان غير ماندگار است كه به تغيير ناگهاني سرعت در جريان سيال در داخل مجرا كه موجب تغيير ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل پایداری شیب های خاکی 8 ص

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل پایداری شیب های خاکی 8 ص ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل اندركنش ديناميكي غيرخطي خاک شمع و روسازه در خاک رسی 8 ص

چكيده بروز جنبش های نيرومند زلزله دارای دو اثر مشخص بر روی شالوده های واقع بر شمعها است . اولين اثر، رفتار غيـر خطـی خاک محيط بر شمع ميباشد و دومين اثر برجسته ، ايجاد نيروهای قوی اينرسی در خاک مجاور سر شمع است کـه بـاعث جدايش بين خاک و شمع مي شود. در اين مقاله مدلسازی عددی ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل اقتصادي نيروگاههاي آبي كوچک ۱۰ ص

چكيده : بررسي نتايج آناليز حساسيت درتحليل اقتصادي نيروگاههاي آبي كوچك، نشان ميدهد كه با افزايش حداقل نـرخ بـازده جذاب (MARR)، مقدار ارزش فعلي خالص (NPV ) ونسبت سود به هزينه ( B/C ) اين پـروژههـا بـا شـدت زيـاد كـاهش مييابد. همچنين، به علت هزينه عملياتي ناچيز اين پروژهها، جريانهاي ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل اثر متوسط تابع شيب در محاسبه فاصله ديدتوقف قوسهاي قائم محدب ۸ ص

چكيده: در بسياري از آيين نامه ها براي محاسبة فاصله ديد توقف لازم در قوسهاي قائم محدب فرض مي شو د كه شيب برابـر صفر است (G= ٠)، اما بايد در نظر داشت كه در تعدادي ازاين قوسها، قطعاتي در يك يا دو جهت حركت وجود دارند كـه متوسط شيب منفي است( Gm < ٠ ). در اين قطعات فاصله ديد توقفي كه با فرض ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تأمين اكسيژن خالص توسط جلبك در تصفيه فاضلاب ۱۰ ص

چكيده عمليات هوادهي يكي از مهمترين و اصليترين مراحل در فرآيند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به شـمار مـيرود. تـاكنون روشهـاي متفاوتي براي هوادهي توده بيولوژيكي فاضلاب بكار رفته است. هوادهي مكانيكي بوسيله همزنهاي موتوري. در اين تحقيق سعي شده است تا از فعاليت جلبكها به منظور تأمين ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تأثير نوع فيلر بر خواص مكانيكي و دوام بتن آسفالتي روسازيها ۸ ص

چكيده فيلر ريزدانه ترين بخش مصالح سنگي مصرفي در توليد بتن آسفالتي است. وجود فيلر در آسفالت براي توليد مخلوط توپر، چسبنده، با دوام، و مقاوم در برابر آب ضروري است. عليرغم اينكه فيلر بخش بسيار كوچكي از مصالح سنگي آسفالت را تشكيل ميدهد، با توجه به قابليت جذب قير بالنسبه زياد، ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تأثير فرسايش سواحل در ايجاد ناپايداري شيبهاي طبيعی ۸ ص

چكيده فرآيند وقوع زمين لغزشها عمومآً وابسته به مجموعهاي از علل گوناگون ميباشد كه همزمان يا بطور مجـزا در بـروز ايـن پديده نقش دارند. يكي از مهمترين عوامل شـناخته شـده در بـروز ناپايـداريهـاي دامنـهاي نقـش فرسـايش و زيرشـوئي رودخانهها خصوصاً در مناطق كوهستاني و پرشيب ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تأثير خواص پلاستيك لايه هاي روسازي راه در ضريب بار هم ارز ۹ ص

چكيده بارگذاري روسازي راه از پيچيدگي خاصي برخوردار است. زيرا يك راه علاوه بر تكرار بار وارده در طول عمرش تحت اثر مقدار و نوع مختلف بار نيز قرار ميگيرد. محورهاي مختلف سبب رفتار متفاوت در يك روسازي مشابه ميشوند. در طراحي روسازي راه تلاشهاي زيادي براي يافتن رابطهاي بين خرابي و ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تأثير بارگذاري جرمي و زمان ماند بر كارايي بيوفيلتراسيون در حذف متانول ۹ ص

چكيده بيوفيلتراسيون بعنوان يك فن آوري كارآمد و اقتصادي براي كاهش مواد آلي فرار و ساير گازهاي منتشره از منابع صنعتي، در حال توسعه است. اين سيستم مزاياي قابل توجهي براي جريانهاي گاز آلوده با دبي زياد و غلظت پايين آلاينده نسبت به روشهاي متداول دارد. بعلاوه بعلت عدم توليد مواد ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تاثير عرض مجرای رسو بشوی سدهای انحرافی بر رسوبشوئی 8 ص

چکيده استفاده و بهرهبرداری مناسب از مجراهای رسوبشوی سدهای انحرافی يکی از موثرترين (مناسبترين) روشهای کنترل رسوب در شبکههای آبياری میباشد که از ورود رسوبات متراکم شده و موجود در مخزن سدهای انحرافی به داخل کانال اصلی شبکه جلوگيری بعمل ميآورد. مجاری رسوبشوی سدهای انحرافی در ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تاثير دال بتني بر سختي، شكل پذيري و مقاومت ۸ ص

چكيده در بسياري از قابهاي ساختماني فلزي مهاربندي شده، جهت كاهش تنشهاي ناشي از ممان مثبت درتيرها ، از سقفهاي مركب استفاده مي شود. از اين عملكرد معمولاً در ناحيه ممان منفي صرفنظر مي گردد ليكن در صـورتيكه دال بتنـي يكپارچـه اجـرا شود، علاوه بر عملكرد بصورت يك ديافراگم صلب، مي ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان انتقال پذيري مدلهاي ناهم فزون توليد سفر ۹ ص

چكيده در اين پژوهش انتقالپذيري مدلهاي ناهمفزون توليد سفر با اهداف مختلف سفر ، براي سه شهر مشهد ، شيراز و )، شاخص انتقال(TI )، و 2 RT تهران مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي از معيارهايي نظير ضريب تشخيص انتقال( آماري آزمون انتقال (TTS) استفاده شده است. به طور كلي نتايج مطالعه ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان انتخاب پالاينده ديناميكي مناسب براي خاكهاي دانهاي اشباع ۶ ص

اصلاح شتابنگاشتها يكي از مسايل مهم در مهندسي زلزله ميباشد . از آنجا كه هنگام برداشت ركوردهاي زلزله خطاهاي متعددي در آنها وارد ميشود، اين مسأله از اهميت خاصي برخوردار است . خطاها هنگامي خودرا بيشتر نشان ميدهند كه اقدام به بدست آوردن منحنيهاي سرعت و جابجايي از روي اين ركوردها ...

1,800 تومان
1,440 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان المان چهار ضلعي غير خطي ورق ۸ ص

چكيده در اين مقاله، يك المان چهار گرهي براي تحليل غير خطي ورقهاي چهارضلعي با شرايط مـرزي دلخـواه توسـعه يافتـه است. در تعيين ماتريس سختي المان از كرنش گرين (معادلات فن كارمن) و تنش دوم پيولاكيرشـهف اسـتفاده مـي شـود. تعيـين مـي KG و سختي هندسـي [ ] KS ماتريس سختي مماسي المان براي ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان اصلاح سختي فنرهاي وينكلر جهت طراحي فونداسيون گسترده ۸ ص

چكيده در اين مقاله با استفاده از پارامترهاي بدون بعد براي آناليز فونداسيونهاي گسترده، روشي جهت تعيين ضريب عكس العمل بستر- قابل استفاده در مدل وينكلر- ارائه گرديده است. لايه خاك با ضخامت محدود مستقر بر بستر صلب و يا بسيار سخت در نظر گرفته شده و با مشخص بودن پارامتر هاي فيزيكي و ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان استفاده از GIS به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها ۷ ص

استفاده از GIS به عنوان یکی از کاربردی‌ترین دانش‌ها این دانش در زمینه‌های مختلفی از جمله برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ی، زمین شناسی و معادن، کشاورزی، منابع طبیعی و غیره کاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود بخشد. همچنین به کارگیری GIS علاوه بر سود ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان ارزيابي ريسكهاي سرمايه گذاري خارجي درپروژه هاي زيربنايي ۷ ص

چكيده پروژههاي زيربناييدرهر كشوري زيرساختهاي توسعه و پيشرفت اقتصادي آن كشور را تشكيل مي دهند.ازطرفـيمنـابع داخلي كشورهاي درحال توسعه دراكثر موارد تكافوي هزينههاي ساخت تسهيلات زير بنايي را نمي دهد بنـابراين درچنـد دهه اخير توجه كشورها به سمت سرمايه هاي خارجي به منظور ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان ارزيابي رفتار آسفالت مسلح شده به الياف كنف ۸ ص

چكيده در چند دهة اخير، يكي از اهداف مهندسي در تكنولوژي آسفالت افزايش توان باربري و بهبود مقاومت كششي مخلوطهاي آسفالتي است. در اين رابطه يك ايدة عملي و قابل قبول، استفاده از الياف طبيعي و مصنوعي مانند ژئوسنتيتكها ميباشد كه سبب افزايش قابل توجه مقاومت كششي آسفالت ميگردند. تهية ...

2,400 تومان
1,920 تومان

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان ارزیابی خسارت در قابهای سه بعدی ۷ ص

چكيده: امروزه روشهاي زود هنگام تشخيص آسيب ديدگي سازه از اهميت ويژهاي برخوردار است و اين امكان را فراهم ميسازد تا از توسعه خرابي و يا انهدام كامل سازه جلوگيري شود. با استفاده از وابستگي خواص ارتعاشي سازه (فركانسهاي طبيعي و شكلهاي مودي) به خواص فيزيكي آن (جرم وسختي) ميتوان ...

2,400 تومان
1,920 تومان

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

خراسان شمالی شهرستان گرمه

در خرید خود تردید نکنید با پشتیبانی کامل در کنار شما هستیم پشتیبانی ۰۹۳۵۷۶۶۸۳۲۶ و تلگرام fullfil@ چون فایلها به تعداد انبوه خریداری شده در صورتی که فایلی از شما در سایت قرار دارد و رضایت ندارید از طریق تلگرام اطلاع دهید تا حذف شود

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما