فول فایل

بانک کامل پایان نامه مقاله تحقیق کارآموزی کارورزی طرح توجیهی کار آفرینی پروژه با پشتیبانی کامل اگر هنگام خرید با پیغام مبلغ تراکنش کمتر از حد مجاز است روبرو شدید از کارت بانکی دیگری برای خرید استفاده نمایید برای استفاده از تخفیفات ۵۰ درصدی حتما در کانال تلگرام ما عضو و سپس کلمه تخفیف را ارسال کنید

فروش پوشاک استوک مارک دار
http://kia-ir.ir

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1082
  • بازدید دیروز : 935
  • بازدید کل : 315713

پیوند ها

آمار بازدید سایت

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين هوشمند دبي جريان زيربحراني در شيبشكن قائم مستطيلی ۹ ص

چكيده تعيين ارتباط بين عمق بحراني و عمق جريان در لبة شيبشكنهاي قائم با جريان زيربحراني در بالادست آن يكي از مسائل مهم و مورد توجه مهندسان هيدروليك بوده است. اگر ارتباط بين اين دو عمق بخوبي برآورد شود، از اين سازه ميتوان به عنوان ابزار اندازهگيري دبي جريان دركانالهايآبياري استفاده نمود. تاكنون تحقيقات فراواني براي يافتن ارتباط ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين هدايت الكتريكي و سولفات موجود درآب زيرزميني مشهد ۸ ص

چکيده اين پژوهش، با استفاده از علم زمينآمار به بررسي تغييرات مكاني هدايت الكتريكي و سولفات موجود در آب زيرزميني مشهد، كه اطلاعات مربوطه از تجزيه و تحليل تعداد ۹۲ حلقه چاه آب شرب در شهر مشهد (در محدوده عمق بين ۱۶۰ تا ۲۵۰ متر) و بر اساس آخرين نمونهگيري سال ١٣٧٩ به دست آمدهاند، ميپردازد. در رابطه با چگونگي تغييرات مكاني، دو پارامتر ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين خبرة ضريب شدت جريان سرريزهاي لبه تيز زاويه دار ۸ ص

چكيده به علت دقت بالا وكاربرد ساده سرريزهاي لبهتيز، اين وسايل يكي ازقديميترين وسيلههــاي اندازهگيري وكنترل جريان دركانالهاي باز، آزمايشگاه و طبيعت هستند. بررسيهاي انجام شده نمايانگراين مطلب است كه بيشتر مطالعات روي سرريزهاي لبهتيز قائم با مقاطع مختلف هندسي صورتگرفته و روابط مختلفي براي ضريب شدتجريان بر اساس پارامترهاي مختلف ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تخمين افت انرژي روي سرريز پلكاني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعی 9 ص

چكيده تمهيدات گوناگوني جهت كاهش اثرات مخرب عبور جريان از روي سرريزها وجود دارد كه يكي از اين موارد، استفاده از سرريز پلكاني جهت كاهش انرژي جريان ميباشد. از آنجايي كه عوامل و شرايط گوناگوني در افت انرژي روي اين نوع سرريز دخيل ميباشند و هنوز چگونگي عملكرد آنها و تاثيراتي كه روي عملكرد يكديگر دارند مشخص نشده است، رابطه نظري مشخصي كه ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل مسائل استاتيكي و ديناميكي در ژئو تكنيكبه كمك المانهاي نامحدود ۹ ص

چكيده تاثير گسترش بستردر تحليل سازه هاي ژئومكانيكي بحدي است كه اين بستر عموما بعنوان يك محيط نـامحدود تلقـي مي گردد. دقت نتايج به دست آمده از روش اجزاء محدود معمول براي تحليل چنين مسـائلي شـديدا بسـتگي بـه فاصـله مرزها ، نوع، وبعد شبكه اجزاء محدود دارد و منجمله انتخاب اختياري محل مرزهاي شبكه ممكن است به خطاهاي بزرگي در نتايج ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل لرزهاي ديوارهاي آببند بتن پلاستيك در سدهاي خاكی ۶ ص

چكيده در اين مقاله رفتار ديناميكي ديوارهاي آببند بتن پلاستيك در سدهاي خاكي مورد بررسي قرار گرفته است. تحليلهاي انجام يافته در مرحله پايان ساخت سد و در شرايطي كه درياچه سد خالي است، صورت پذيرفته و رفتار مصالح سد، پيسد و ديوار آببند بتنپلاستيك بطور ايدهآل الاستيك خطي فرض شده است. جهت شبيه سازي بارگذاري زلزله از موج سينوسي با دامنه ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل لرزه اي تونلها با المانهاي نامحدود ديناميكی ۹ ص

چكيده شواهد نشان داده است كه در زلزله هاي شديد سازه هاي زير زميني آسيب پذير ميباشند. روشهاي عددي تحليل لـرزه اي براي سازه هاي زير زميني انگشت شمار و داراي محدوديتهاي خاص خود ميباشند. يكي از روشـهاي عـددي جديـد و مناسب براي تحليل لرزه اي سازه هاي ژئوتكنيكي ومخصوصا تونلها روش كوپل المانهاي محدود و نامحـدود موسـوم بـه FE-IFE ميباشد. ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل غير خطي تيرهاي بتن آرمه تحت اثر پيچش و خمش ۸ ص

چكيده در مقاله حاضر از يك مدل سه بعدي اجزائ محدود جهت بررسي رفتار غير خطي مقاطع بتن آرمه در حالات كلي بارگذاري و بخصوص در حالت وجود لنگر پيچشي استفاده شده است. در برنامه كامپيوتري اي كه به همين منظور نوشته شده، المان بيست گره اي سه بعدي جهت مدل نمودن بتن و نيز المانهاي محوري مدفون براي ميلگردها بكار گرفته شده است. رفتار بتن در فشار ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل عدم قطعيت پروفيل سطح آب رودخانه بمنظور بررسي قابليت اعتماد سیل بندها 12 ص

چكيده در مقاله حاضر با درنظرداشتن دو نوع عدمقطعيت هيدروليكي و هيدرولوژيكي در قالب عدمقطعيت پارامتري و مدل، به بررسي عدمقطعيت پروفيل سطح آب رودخانه سيستان پرداخته شده و ميزان عدمقطعيت آن به صورت كمي ارائه گرديده است. بدين منظور، به تحليل عدمقطعيت براي بارگذاري (سيل طرح) و نيز مقاومت (ظرفيت هيدروليكي رودخانه) پرداخته و با استفاده ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل عددی تراوش در محیطهای خاکی غیر اشباع 20 ص

چكيده: با توجه به اينكه در بسياري از نقاط زمين، سطح آب زيرزميني در عمق نسبتاً زيادي قرار گرفته، مطالعه مكانيك خاكهاي غير اشباع از اهميت ويژه اي برخوردار است. از جمله مسائل مطرح در خاكهاي غير اشباع مطالعه حركت آب است كه به تعيين ميزان دقيق تراوش(بخصوص از بدنه سدهاي خاكي)، شناخت آبهاي زيرزميني و مطالعه گسترش آلودگيها در خاك و سفره آب ...

مبلغ واقعی 3,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل سیستم ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه ۲۴ ص

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل سیستم ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه ۲۴ ص ...

مبلغ واقعی 3,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان

انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل روسازيهاي انعطاف پذير بروش ساده وكاربرد آن در طرح روكش ۸ ص

چكيده: استفاده از روشهاي پيشرفته علمي براي تحليل سازه اي و همچنين محاسبه تنش ها، كرنشها و تغيير شكلها در خاك بستر و يا هر يك ازلايه هاي روسازي مستلزم در اختيار داشتن يكدستگاه رايانه پيشرفته با ظرفيت كافي و سرعت داده پردازي نسبتاً بالا است، در غير اين صورت استفاده از اين روشها براي تحليل سازه اي روسازي بسيار دشوار، طاقت فرسا و در ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل رفتار ديوار حائل انعطافپذير با در نظر گرفتن اندركنش آن با خاک ۸ ص

چكيده در اين مقاله، رفتار ديوار طرهاي با انعطافپذيريهاي مختلف كه خاك غير چسبنده را در پشت خـود نگـه داشـته است، به كمك روش المان محدود مورد بررسي قرار ميگيرد. از آنجا كه اندركنش خاك ـ ديوار، تأثير مهمـي بـر رفتـار ديوار انعطافپذير دارد، لغزش و جداشدگي خاك نسبت به ديوار به كمك المـان حـد واسـط (interface element) و رفتـار خمشي ديوار نيز به ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل خطر لرزهاي و تهيه طيف خطر يکنواخت جهت پل در دست احداث ۹ ص

چکيده کاهش خطرپذيري لرزهاي يا ايمني در مناطق زلزله خيز، از جمله ايران، بوسيله کنترل رفتار ساختمانها و سازههاي زيربنايي ضروري است. در اين مقاله يکي از پلهاي در دست احداث راهآهن مسير قزوين – رشت – انزلي بر روي رودخانه سفيدرود در استان گيلان مورد بررسي لرزهاي ساختگاهي قرار گرفت. ابتدا گسلهاي فعال منطقه شناسايي شد، سپس با ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ ۸ ص

چكيده جريان غير ماندگار ، جرياني است كه خصوصيات سيال در هر نقطه آن با زمان تغيير كند. معروف ترين و مخرب ترين حالت جريان غير ماندگار در لوله ها ، چكش آبي (Water Hammer) است. چكش آبي يا ضربه قوچ ، نوعي جريان غير ماندگار است كه به تغيير ناگهاني سرعت در جريان سيال در داخل مجرا كه موجب تغيير ناگهاني فشار مي شود ، اطلاق مي گردد . كه اين پديده در ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل پایداری شیب های خاکی 8 ص

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحلیل پایداری شیب های خاکی 8 ص ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل اندركنش ديناميكي غيرخطي خاک شمع و روسازه در خاک رسی 8 ص

چكيده بروز جنبش های نيرومند زلزله دارای دو اثر مشخص بر روی شالوده های واقع بر شمعها است . اولين اثر، رفتار غيـر خطـی خاک محيط بر شمع ميباشد و دومين اثر برجسته ، ايجاد نيروهای قوی اينرسی در خاک مجاور سر شمع است کـه بـاعث جدايش بين خاک و شمع مي شود. در اين مقاله مدلسازی عددی اندرکنش لرزه ای خاک – شمع – روسازه بـا اسـتفاده از روش ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل اقتصادي نيروگاههاي آبي كوچک ۱۰ ص

چكيده : بررسي نتايج آناليز حساسيت درتحليل اقتصادي نيروگاههاي آبي كوچك، نشان ميدهد كه با افزايش حداقل نـرخ بـازده جذاب (MARR)، مقدار ارزش فعلي خالص (NPV ) ونسبت سود به هزينه ( B/C ) اين پـروژههـا بـا شـدت زيـاد كـاهش مييابد. همچنين، به علت هزينه عملياتي ناچيز اين پروژهها، جريانهاي نقدينگي مثبت قابل توجه، پس از چنـد سـال اوليـه بهرهبرداري ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تحليل اثر متوسط تابع شيب در محاسبه فاصله ديدتوقف قوسهاي قائم محدب ۸ ص

چكيده: در بسياري از آيين نامه ها براي محاسبة فاصله ديد توقف لازم در قوسهاي قائم محدب فرض مي شو د كه شيب برابـر صفر است (G= ٠)، اما بايد در نظر داشت كه در تعدادي ازاين قوسها، قطعاتي در يك يا دو جهت حركت وجود دارند كـه متوسط شيب منفي است( Gm < ٠ ). در اين قطعات فاصله ديد توقفي كه با فرض شيب برابر صفر بدست مي آيد كوچكتر از فاصله ديد توقف لازم ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

دانلود تحقیق آماده در قالب pdf با عنوان تأمين اكسيژن خالص توسط جلبك در تصفيه فاضلاب ۱۰ ص

چكيده عمليات هوادهي يكي از مهمترين و اصليترين مراحل در فرآيند تصفيه بيولوژيكي فاضلاب به شـمار مـيرود. تـاكنون روشهـاي متفاوتي براي هوادهي توده بيولوژيكي فاضلاب بكار رفته است. هوادهي مكانيكي بوسيله همزنهاي موتوري. در اين تحقيق سعي شده است تا از فعاليت جلبكها به منظور تأمين اكسيژن مورد نياز ميكروارگانيسمهاي ديگري(باكتريها) ...

مبلغ واقعی 2,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

در خرید خود تردید نکنید با پشتیبانی کامل در کنار شما هستیم پشتیبانی ۰۹۳۵۷۶۶۸۳۲۶ و تلگرام fullfil@
" فروشگاهی از 4KIA "

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما